ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

By | June 17, 2018

ನಿನ್ನ ನಗುವಿನ ದನಿ
ಮಧುರವಾಗಿ ಕೇಳುತಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಳಪು
ಮನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ರೂಪವು
ಮನದ ಕಣ್ನಗಳಿಗೆ ಮುದವ ತಂದಿದೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು
ಮನದ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.

RELATED  ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಜಂಗಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge