ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

By | June 17, 2018

ನಿನ್ನ ನಗುವಿನ ದನಿ
ಮಧುರವಾಗಿ ಕೇಳುತಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಳಪು
ಮನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ರೂಪವು
ಮನದ ಕಣ್ನಗಳಿಗೆ ಮುದವ ತಂದಿದೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು
ಮನದ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.

RELATED  ಬಿಂಬ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge