ಆಲಿಂಗನ

By | May 22, 2018

ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಮಿಲನ,
ನನ್ನ ಮೊಗದಲ್ಲಿನ ನಗುವಿಗೆ, ಆಹ್ವಾನ.
ಆ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ, ಹೇಳದೇ ಇರುವ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟೋ,
ಆ ದಿನಗಳ ನನೆನಪುಗಳು, ಸಾಕಷ್ತು.

ಈ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಮಧುರ,
ಭಾವನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪುಗಳು ಅಮರ.
ಕಳೆದುಹೋದ ಕ್ಶಣಗಳು, ಸುಮಧುರ,
ಮನಸ್ಸು, ಅಗಿದೆ ಇಂದು ಬ್ರಮರ.

RELATED  Slow yourself down

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge